Archive for the ‘Nieuws’ Category

Van Rijn: de nieuwe Wmo 2015 is een feit

dinsdag, juli 8th, 2014

De Eerste Kamer stemde vandaag in met de nieuwe Wmo 2015. Hiermee is de nieuwe wet een feit. De stemming volgde na een constructief debat met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK). Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren met ondersteuning van de gemeente.

Lees het volledige artikel.

Bron:

Wijzigingen basispakket per 1 januari 2015

dinsdag, juni 10th, 2014

Per 1 januari 2015 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft overhevelingen vanuit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg en wijzigingen in de vergoeding van prenatale testen en reiskosten van donoren. Minister Schippers heeft tevens besloten om een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen aan te wijzen als potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating.

Lees het volledige artikel.

Bron:

Informatievoorziening ministerie VWS over nieuwe Wmo

vrijdag, mei 2nd, 2014

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning. Met de nieuwe Wmo kunnen gemeenten ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De vertrouwde omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens.

Lees het volledige artikel.

Bron:

Kabinet schrapt voorgenomen 10-uursgrens pgb

vrijdag, juli 5th, 2013

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om de voorgenomen 10-uursgrens in het persoongebondenbudget (pgb) te schrappen. Dit betekent dat 45.000 bestaande cliënten met minder dan 10 uur begeleiding per week op 1 januari 2014 hun pgb behouden.

Lees het volledige artikel.

Bron:

Overzicht ‘Hoe werkt de AWBZ’ online

woensdag, maart 14th, 2012

Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt. In het overzicht ‘Hoe werkt de AWBZ’ is deze wet schematisch in kaart gebracht.

Lees het volledige artikel.

Kwaliteitsimpuls voor langdurige zorg

woensdag, juni 1st, 2011

Met een afgewogen pakket aan maatregelen wil het kabinet goede zorg voor de meest kwetsbare groep mensen nu en in de toekomst garanderen. Daarvoor is een omslag in de langdurige zorg nodig.

Dat schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Met de maatregelen buigt het kabinet de groei van de kosten om naar een haalbaar niveau. Het eindperspectief is een AWBZ van hoge kwaliteit voor de meest kwetsbare mensen met een langdurige zorgvraag.

Zonder hervorming zal de langdurige zorg niet houdbaar blijven. Elke burger betaalt nu maximaal € 330 AWBZ-premie per maand, een bedrag dat zonder maatregelen dreigt te verdubbelen.
Het kabinet heeft middelen gevonden voor een jaarlijkse groei van de AWBZ met 2,5%. Daar bovenop is ruim € 850 miljoen per jaar extra beschikbaar om te investeren in extra personeel en opleidingen om zo de kwaliteit van de (ouderen)zorg te verbeteren. Ook wordt € 10 miljoen per jaar uitgetrokken om oudermishandeling tegen te gaan.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het gebruik van het persoonsgebonden budget wordt beperkt. Een belangrijke oorzaak van de overschrijdingen in de AWBZ is het pgb. Sinds 2002 zijn de pgb-uitgaven jaarlijks gemiddeld met 23% gestegen terwijl de uitgaven voor zorg in natura in deze periode met gemiddeld 4% per jaar stegen. Zonder ingrijpen lopen de kosten de komende jaren op van € 2,2 miljard in 2010 op tot boven € 3 miljard.
Om de uitgaven aan het pgb  terug te brengen zullen alleen cliënten met een verblijfsindicatie nog in aanmerking komen voor een pgb. Dit zijn mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling, maar ervoor kiezen de zorg zelf met een pgb in te kopen. Voor deze groep stijgt het budget met 5%. Mensen die geen pgb meer krijgen, kunnen zorg in natura ontvangen.

Fraude pgb tegengaan

Het kabinet wil misbruik van het pgb op verschillende manieren voorkomen:

  • Wie voor het eerst pgb ontvangt, krijgt voortaan van het zorgkantoor actieve ondersteuning bij het gebruik van hun budget.
  • Een cliënt moet eerst een zorgplan opstellen, pas daarna wordt een pgb verstrekt.
  • Het pgb wordt vanaf 1 januari 2012 alleen op een speciaal daarvoor geopende betaalrekening gestort.
  • Vanaf 1 januari 2012 kan een nieuwe budgethouder pgb-middelen niet meer inzetten voor bemiddelingsbureaus.

AWBZ naar gemeente

Een deel van de langdurige zorg, bijvoorbeeld de begeleiding, gaat van de AWBZ naar de gemeenten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt hiervoor aangepast. Mensen die niet zelfredzaam zijn, kunnen vanaf 2013 een beroep doen op de Wmo in hun gemeente.

Jaar uitstel ‘IQ-maatregel’

Het kabinet stelt de zogenaamde IQ-maatregel uit het regeerakkoord een jaar uit. Met deze maatregel vervalt het recht op zorg voor licht verstandelijk gehandicapten met een IQ tussen 70 en 85. Om de maatregel zo goed mogelijk vorm te geven vindt nader onderzoek plaats. Mensen die dat nodig hebben, moeten ook in de toekomst adequaat worden ondersteund.

Scheiden zorg en wonen

Het kabinet gaat zorg en wonen in de AWBZ scheiden. Dit leidt tot een kwaliteitsverbetering voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg.
Bewoners krijgen vanaf 2014 geleidelijk meer keuzemogelijkheden voor hun woonsituatie doordat zij zelf met de instelling wiens woonaanbod bij hen past een huurovereenkomst kunnen sluiten. Zorginstellingen zullen zich daardoor meer gaan richten op de woonwensen van cliënten en een gevarieerder woonaanbod creëren.

AWBZ naar zorgverzekering

De zorgkantoren worden opgeheven en vanaf 2013 zullen zorgverzekeraars direct verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AWBZ. Hierdoor wordt de zorgverzekeraar het aanspreekpunt voor de cliënt voor zorg op grond van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Toezicht op zorginstellingen

Het bestuur en het toezicht op zorginstellingen wordt verbeterd en voorgenomen fusies tussen instellingen zullen scherper worden getoetst. Zo wordt voorkomen dat instellingen te groot worden en het zicht op de cliënt verdwijnt.
Ook wil het kabinet bezien of te grote instellingen kunnen worden opgesplitst als de kwaliteit of de veiligheid in het geding is. De Inspectie voor de Gezonheidszorg (IGZ)  gaat meer inspecties op de werkvloer uitvoeren. Knellende en overbodige regelgeving wordt zoveel mogelijk,

Werknemers in de zorg

Verplegend en verzorgend personeel staat het dichtst bij de cliënt. Zij worden gestimuleerd om vanuit hun positie in de instelling en hun professionele inzichten eigen kwaliteitsnormen en richtlijnen te ontwikkelen. Het kabinet vindt dat zij zoveel mogelijk ruimte moeten krijgen om naar inzicht te handelen.

Pgb-maatregel opgeschort

donderdag, februari 17th, 2011

De maatregel dat mensen met een persoonsgebondenbudget (pgb) elkaar niet meer mogen helpen, wordt opgeschort. Dit maakte staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten bekend tijdens het algemeen overleg over pgb’s in de Tweede Kamer. Het verbod was een van de maatregelen die per 1 januari dit jaar zijn ingegaan. De achterliggende gedachte bij deze maatregel was dat hier mogelijk makkelijk mee gefraudeerd kan worden.

De Tweede Kamer drong bij de staatssecretaris aan deze maatregel te heroverwegen, nadat er signalen waren binnengekomen dat de inzet oprecht en met de beste bedoelingen gebeurt. De staatssecretaris gaat nu met onder andere Per Saldo deze signalen bekijken. Zij zal de Tweede Kamer voor 1 april 2011 informeren over haar standpunt.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten bezorgd over PGB-fraude

vrijdag, januari 21st, 2011

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft met bezorgdheid kennisgenomen van de aanhoudingen door het Openbaar Ministerie van verdachten van grootschalige fraude met PGB’s en uitkeringen.

Onder de verdachten zitten twee psychiaters die medewerking zouden hebben verleend aan beoordelingen waardoor mensen onterecht een persoonsgebondenbudget (PGB) zouden hebben ontvangen.

Een dergelijke fraude tast de wortels van het PGB-beleid aan, te meer daar er kennelijk big-geregistreerde artsen bij zijn betrokken.

Het bestrijden van PGB fraude is een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij VWS. Signalen over de fraudegevoeligheid van PGB zijn bij VWS bekend, op basis van onder andere bestuurlijke rapporten van OM en FIOD en de jaarlijkse AWBZ rapportage van de NZa. Dit heeft al geleid tot diverse maatregelen voor het fraudebestendig maken van het PGB. VWS heeft verdergaande maatregelen in voorbereiding.

VWS is initiatiefnemer van het breed overleg ‘Verbetering bestrijding zorgfraude’. Hierin hebben zitting: Ministerie van Justitie, het OM, Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, toezichthouders DNB, IGZ en NZa en opsporingsdiensten SIOD en FIOD.

In het plan van aanpak ‘Verbetering bestrijding zorgfraude 2010-2012’ is het eerste actiepunt het ontwikkelen van een Interventiestrategie PGB, gericht op maatregelen voor preventie, detectie en repressie rondom PGB-fraude. In het eerste kwartaal van 2011 worden voorstellen voor deze verdergaande maatregelen ter bestrijding van PGB-fraude gepresenteerd.

In de fraudezaak waarin het OM is overgegaan tot aanhoudingen heeft VWS in een vroegtijdig stadium samengewerkt met OM, de zorgverzekeraars en zorgkantoren via Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, de IGZ en het CVZ voor het ondernemen van verdere acties gericht op een rechtmatige besteding van PGB middelen.