Archive for the ‘Uitleg termen’ Category

psychische stoornis

maandag, februari 20th, 2012

Een psychische aandoening (ook wel geestelijke / psychische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van het observeren van gedrag.

MEE

maandag, februari 20th, 2012

MEE ondersteunt mensen met een beperking. MEE beantwoordt vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

nonviolent resistance, NVR

maandag, februari 20th, 2012

Non-Violent Resistance (NVR) is een methodiek, die wordt toegepast wanneer er sprake is van agressief, destructief en gewelddadig gedrag van mensen. Het doel van NVR is onder andere om een gewelddadige vicieuze cirkel te doorbreken en werkende alternatieven te geven voor hulpeloosheid in deze situaties.

De oorsprong van NVR wordt gevonden in het gedachtengoed van Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Rosa Parks, die streden voor verzet zonder geweld (Geweldloos Verzet). De strategieën van NVR zijn zo vertaald, dat deze methode voor professionals in de hulpverlening, opvoeders en hun omgeving bijzonder geschikt is.

NVR is toepasbaar in de gezinsomgeving en (individuele) begeleidingen, maar ook in een klinische(behandel)setting. Het doel van NVR is ouders en opvoeders ondersteuning te bieden in bedreigende, onvoorspelbare en gewelddadige situaties en de ervaren hulploosheid te verminderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen en activeren van een sociaal netwerk – binnen en buiten het huis – vanuit waar hulp en ondersteuning geboden kan worden. Hierdoor kunnen spanningen in relaties tussen jongeren en hun omgeving verminderen.

orthopedagogiek

maandag, februari 20th, 2012

De orthopedagogiek is gericht op problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen. Het betreft een specialisatie in de pedagogiek die zich bezighoudt met de opvoeding van het afwijkende of gehandicapte kind.

gedragsstoornis

maandag, februari 20th, 2012

Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), is er sprake van gedragsstoornis. Wanneer de oorzaak echter voortkomt uit de omgeving, spreekt men van een gedragsprobleem. De stoornissen maken deel uit van de ontwikkelingsstoornissen.

supervisie

maandag, februari 20th, 2012

Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor. Hierbij wordt methodisch ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.

HFA

maandag, februari 20th, 2012

Hoog functionerend Autisme. Een vorm van autisme zonder intellectuele beperking.

zwakbegaafdheid

maandag, februari 20th, 2012

Verstandelijk vermogen dat duidelijk onder het gemiddelde ligt en als belemmering wordt gezien bij aanpassing aan de maatschappij. De IQ ligt tussen 71 en 84.

ZMOK

maandag, februari 20th, 2012

ZMOK is een vorm van speciaal onderwijs die bestemd is voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen tussen 5 en 20 jaar. Het onderwijsaanbod is hetzelfde als bij andere scholen, maar aangepast aan de specifieke problemen van de leerlingen.

ZMLK

maandag, februari 20th, 2012

Zeer moeilijk lerende kinderen, ZMLK. Onderwijsniveau in het speciaal onderwijs. ZLMK behoort tot het cluster 3. In deze onderwijsinstellingen wordt onderwijs verzorgd voor kinderen bij wie sprake is van meervoudige, verstandelijke en lichamelijk beperkingen, waardoor zij gewoonlijk niet op het reguliere onderwijs kunnen meekomen. Zijn zij wel in staat zich op het reguliere onderwijs te redden, hebben zij recht op LGF.

zelfredzaamheid

maandag, februari 20th, 2012

Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en vermogen om sociaal te kunnen functioneren.

WSNS

maandag, februari 20th, 2012

Weer Samen Naar School. Samenwerking tussen basisscholen waarbij  ernaar gestreefd wordt om kinderen met (leer)problemen in het regulier onderwijs te houden en niet te verwijzen naar speciale scholen voor basisonderwijs (sbo). Dit is wettelijk geregeld in de wet op het primair onderwijs (wpo).

woordenschatdidactiek

maandag, februari 20th, 2012

Het (aan)leren van nieuwe woorden door de leeromgeving daarvoor geschikt te maken, de juiste werkvormen te kiezen, kinderen strategieën aan te leren en de juiste instructie te geven.

VMBO

maandag, februari 20th, 2012

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Er zijn 4 vmbo-leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB): De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Er wordt examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak gedaan.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): De kaderberoepsgerichte leerweg wordt net als de basisberoepsgerichte leerweg gegeven op de vroegere vbo’s. Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. Er wordt examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of programma gedaan.
 • Gemengde leerweg (GL): De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden of oriënteren op bepaalde beroepen. Er wordt examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak gedaan. De gemengde leerweg is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg.
 • Theoretische leerweg (TL): De theoretische leerweg en de sectoren van de mavo hebben, samen met de gemengde leerweg, qua cognitieve vakken, het hoogste niveau. Deze leerweg is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Er wordt examen gedaan in zes algemene vakken zoals diverse talen, geschiedenis, wiskunde enzovoorts.

tic

maandag, februari 20th, 2012

Een tic is een plotselinge, spontane, korte samentrekking van een spier(groep). Hierdoor ontstaat een waarneembare beweging (motorische tic) of vocale uiting (vocale tic). Soms treden tics in korte tijd snel na elkaar op. Tics kunnen vrijwillig en onvrijwillig zijn.

syndroom

maandag, februari 20th, 2012

Complex van verschijnselen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziekte, of toestand. Dit wordt gewoonlijk genoemd naar de ontdekker.

sociaal leren

maandag, februari 20th, 2012

Sociaal leren is het leren in groepsverband, in samenspraak en samenwerking met anderen die vaak meer ervaren zijn.

Rett Syndroom

maandag, februari 20th, 2012

Erfelijke zenuw-aandoening die zich ca. 6-18 maanden na de geboorte openbaart. In de eerste 6 tot 18 maanden verloopt de ontwikkeling van het kind schijnbaar normaal. De aandoening komt vrijwel alleen voor bij vrouwen.

Remedial Teaching (RT)

maandag, februari 20th, 2012

RT is een vorm van individuele begeleiding. In enkele gevallen komt begeleiding in kleine groepen ook voor. Hierbij gaat het om signalering, diagnosticering, remediering en evaluatie na aanleiding van een hulpvraag. De bedoeling is dat door doelgericht en intensief werk met de leerling(en), deze ondersteund worden bij het aanleren van vaardigheden om met leerproblemen of leerstoornissen om te gaan. Tevens is een doel dat de leerling met deze vorm van ondersteuning op zijn of haar eigen school kan blijven. Bij RT wordt geprobeerd een plan van aanpak op te stellen dat gebruikt kan worden wanneer de Remedial Teacher niet (meer) aanwezig is.

reflecteren

maandag, februari 20th, 2012

Reflecteren is nadenken over een bepaald gegeven (handeling,gedachte,) met het oog er iets uit te leren voor verbetering in de toekomst.

prodroom

maandag, februari 20th, 2012

Een vroeg symptoom of een groep symptomen die de ontwikkeling van een ziekte aangeeft of een aanwijzing dat een ziekteaanval op het punt van gebeuren staat.

PrO

maandag, februari 20th, 2012

Praktijk Onderwijs. School voor leerlingen die op vmbo geen diploma kunnen behalen omdat dit niveau te hoog gegrepen is.

PDD-NOS

maandag, februari 20th, 2012

Pervasive Development Disorder – Not Otherwise Specified (Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis – niet anderszins omschreven). Het gaat om problemen die doordringen in de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen. Behorend bij het autistische spectrum. Er is sprake van een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie. Daarnaast bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesse.

ontwikkelingsgericht onderwijs

maandag, februari 20th, 2012

Onderwijs gericht op de ontwikkeling en vorming van de persoonlijke identiteit van de leerling; cultuuroverdracht, maatschappelijke relevantie en ontwikkeling van de leerkrachten zelf spelen hierbij een belangrijke rol.

ODD

maandag, februari 20th, 2012

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Dit is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. De afkorting ODD (Oppositional Defiant Disorder) komt van de Engelse benaming. Kinderen met ODD zijn ongehoorzaam, zijn driftig, houden zich vaak niet aan de regels en hebben meerdere problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen, maar soms ook met leeftijdsgenoten.

modeling

maandag, februari 20th, 2012

Gedragstherapie waarbij het gedrag vele malen wordt voorgedaan aan de cliënt/patiënt, zodat dze het uiteindelijk gaat herhalen.

MLK

maandag, februari 20th, 2012

MLK-onderwijs, onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Dit is overgegaan in speciaal basisonderwijs (SBO).

microniveau

maandag, februari 20th, 2012

Als er wordt gesproken over het microniveau gaat om om een nog kleinschaliger omgeving van iemand, hierbij kan je denken aan ouders, broertjes/zusjes, opa en oma of de oppas.

mesoniveau

maandag, februari 20th, 2012

Als er wordt gesproken over het mesoniveau gaat het om de kleinschalige omgeving van iemand, hierbij kan je denken aan school, docenten en de sportclub.

mentorschap

maandag, februari 20th, 2012

Het door de rechter aanstellen van een vertrouwenspersoon voor meerderjarigen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld of goederen gaan) niet goed kunnen behartigen.

macroniveau

maandag, februari 20th, 2012

Als er wordt gesproken over het macroniveau gaat het om de grootschalige omgeving van iemand, dus buiten gezin, school of sportclub; bijvoorbeeld de maatschappij.

leerling gebonden financiering (LGF)

maandag, februari 20th, 2012

Leerlinggebonden financiering (LGF) is een bepaald bedrag dat een school ontvangt voor leerlingen met een handicap, ernstige gedragsstoornis, psychisch probleem of ziekte. Voor leerlingen in het basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kan hiervan gebruik worden gemaakt. Dit budget wordt ingezet voor extra begeleiding en aangepast lesmateriaal, waarmee leerlingen zo veel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven. LGF wordt ook wel rugzak of rugzakje genoemd en is uitsluitend bedoeld voor onderwijsdoeleinden.

leesstoornis

maandag, februari 20th, 2012

De ontwikkeling van het lezen of een bepaald onderdeel daarvan ontwikkeld zich zeer beperkt, vaak wordt hiermee dyslexie bedoeld.

leerplichtontheffing

maandag, februari 20th, 2012

Ontslagen worden van de wettelijke plicht om onderwijs te volgen vanaf vijf jaar; bijvoorbeeld voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap.

leerachterstand

maandag, februari 20th, 2012

Achterstand in het leren door bijvoorbeeld leerstoornissen of een achterstand in de sociaal- emotionele ontwikkeling waardoor een onderwijsachterstand kan ontstaan.

laag zelfbeeld

maandag, februari 20th, 2012

Dit houdt in dat een persoon weining zelfvertrouwen heeft en zichzelf niet zo hoog inschat, dit kan invloed hebben op de ontwikkeling.

GZ-psycholoog

maandag, februari 20th, 2012

Een GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) is een universitair afgestudeerde psycholoog of orthopedagoog die postdoctoraal de opleiding tot GZ-psycholoog heeft gevolgd.

geheugen

maandag, februari 20th, 2012

Een vermogen om dingen te kunnen herinneren, de mogelijkheid om informatie voor kortere of langere tijd op te slaan en terug te halen.

verstandelijke beperking/handicap

maandag, februari 20th, 2012
Er bestaan verschillende gradaties van verstandelijke beperking.
 • Licht verstandelijk gehandicapt: IQ van 50 tot 70.
 • Matig verstandelijk gehandicapt: IQ van 35 tot 50.
 • Ernstig verstandelijk gehandicapt: IQ van 20 tot 35, daarnaast ook minimaal communicatief gedrag, zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constante supervisie is.
 • diep verstandelijk gehandicapt: IQ van minder dan 20. Veel hebben behoefte aan een structurerende omgeving, zintuiglijke stimulering en voortdurend toezicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er (minimale) spraak.

epilepsie

maandag, februari 20th, 2012

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen.

ELLO

maandag, februari 20th, 2012

Effectief Leren Lezen Ondersteuningsprogramma, gericht op zwakke lezers in de eerste fase van het aanvankelijk lezen.

echolalie

maandag, februari 20th, 2012

Stoornis uit het autistisch spectrum. Het (vaak onbewust) herhalen van een gehoord woord, een gehoorde zin of een zinsdeel.

dyspraxie

maandag, februari 20th, 2012

Bij deze stoornis is doelgericht bewegen en/of handelen gestoord. Dyspraxie kan zich op meerdere dimensies voordoen, bijvoorbeeld verbaal, motoriek, enz.

dyslexie

maandag, februari 20th, 2012

Leerstoornis die betrekking heeft op lees en of spellingsmogelijkheden, het onvermogen om te lezen.

didactische resistentie

zondag, februari 19th, 2012

Bij dyslexie is er sprake van hardnekkige lees en/of spellingsprobleem op woordniveau, deze kan met intensieve begeleiding nauwelijks tot niet te verhelpen zijn. Het onvermogen om op didactisch niveau verder te komen.

DSM-IV

vrijdag, februari 17th, 2012

Diagnostic Statical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidzorg.

depressie

donderdag, februari 9th, 2012

Gedrukte gemoedsstemming met name langdurige ziekelijke neerslachtigheid, somberheid, gebrek aan zelfwaardering.

creatieve therapie

donderdag, februari 9th, 2012

Manier van hulpverlening waarbij cliënten via drama, dans, muziek of beeldennde vorming een uitingsvorm van problemen wordt aangeboden.

coderen

donderdag, februari 9th, 2012

Gesproken taal wordt voorzien van tekens, spellen. Meestal wordt er voor lezen of voor spellen decoderen gebruikt oftewel ontleden.

cluster

donderdag, februari 9th, 2012

Groepen of klassen binnen het speciaal onderwijs worden aangeduid met cluster. Er bestaan 4 clusters:

 • Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap
 • Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
 • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
 • Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en kinderen in scholen met een pedologisch instituut

CITO-toets

donderdag, februari 9th, 2012

Schoolvorderingstoets die de primaire kennis van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Deze toets wordt schriftelijk afgenomen.

bewindvoerder

donderdag, februari 9th, 2012

Degene die door de kantonrechter op verzoek van de voogd, van de toeziende voogd of door de kantonrechter ambtshalve is aangewezen om het vermogen van de minderjarige te beheren en erover te beschikken.

beperking

donderdag, februari 9th, 2012

Verwijzing naar vaardigheden die niet (meer) optimaal gebruikt kunnen worden ten gevolgen van één of meerdere stoornissen.

Beelddenken

donderdag, februari 9th, 2012

Manier van waarneming die sterk visueel gekleurd is. Informatie wordt tegelijkertijd verwerkt. Zij verwerken informatie achtereenvolgens. Mogelijk bestaat er een verband met dyslexie omdat het analytisch denken hetgeen nodig is voor begrijpend lezen moeilijk gevonden wordt.

AVI

donderdag, februari 9th, 2012

Meetsysteem voor technische leesvaardigheid van kinderen en leestechnisch niveau van teksten. Veelvuldig gebruikt in het basisonderwijs.

afasie

donderdag, februari 9th, 2012

Term is afgeleid uit het Grieks. Letterlijk betekend dit ‘niet kunnen spreken’. Oorzaak voor deze taalstoornis is een verworven (niet aangeboren) hersenletsel, bijvoorbeeld door ongeval of infarkt, waardoor het taalsysteem beschadigd werd. Mensen met afasie beschikken over hun intellectuele vermogens, maar kunnen moeite hebben taalbegrip.

ADD

donderdag, februari 9th, 2012

Attention deficit disorder. Mensen met ADD hebben duidelijk moeite om zich te concentreren, zijn snel afgeleid en hebben moeite met plannen en organiseren. Zie ook aandachtsstoornissen.

aandachtsstoornissen

woensdag, oktober 19th, 2011

Attention deficit disorder: er bestaan 3 verschillende vormen van aandachtsstoornissen: ADD met alleen concentratieproblemen, hyperactivity disorder (HD) met hyperactiviteit en impulsiviteit en het gecombineerd type ADHD.