Begeleiding bij disharmonisch IQ en NLD

Leerstijlen

Kinderen leren op verschillende manieren. Wij stemmen onze begeleiding zoveel mogelijk af op de individuele leervoorkeur van het kind. Leert uw kind makkelijker als de lesstof mondeling wordt aangeboden? Of heeft uw kind juist een voorkeur voor een meer visuele of ontdekkende aanpak? De leerstijl van het kind hangt samen met persoonlijkheidskenmerken en het intelligentieprofiel. Indien gewenst kunnen wij middels psychologisch onderzoek (PO) meer duidelijkheid verschaffen over welke manier van leren bij uw kind past.

Intelligentieprofiel

De intelligentie bestaat uit een verbaal (talig) deel en een performaal (ruimtelijk-visueel-handelend) deel. Bij sommige kinderen zijn beide delen van de intelligentie even sterk ontwikkeld. Wij spreken dan van een harmonisch intelligentieprofiel. Bij andere kinderen is één van beide delen sterker ontwikkeld. Er wordt dan van een disharmonisch intelligentieprofiel gesproken. Als een kind verbaal duidelijk sterker is dan performaal, dan wordt hier tijdens de begeleiding rekening mee gehouden door altijd eerst een mondelinge uitleg te geven en de stof daarna pas visueel aan te bieden (‘eerst het praatje, dan het plaatje’). Andersom, als een leerling meer visueel en handelend is ingesteld, wordt de instructie voornamelijk op een visuele manier gegeven. De nadruk ligt dan in eerste instantie op het voordoen en nadoen.

Non-verbale leerstoornis (NLD)

Als de verbale (talige) vaardigheden duidelijk sterker zijn ontwikkeld dan de performale (ruimtelijk-visueel-handelende) vaardigheden, dan is er mogelijk sprake van NLD. NLD is een non-verbale leerstoornis die kan worden vastgesteld door één van onze GZ-psychologen. Kinderen met NLD hebben een specifiek profiel van vaardigheden en tekorten bij de informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. De auditieve informatie (het horen) wordt beter verwerkt dan de informatie die via zien en voelen binnenkomt. De problemen uiten zich in:

  • de grove en fijne motoriek
  • het ruimtelijk inzicht
  • het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties
  • overzicht en planvermogen
  • de schoolse vaardigheden (voornamelijk rekenen en begrijpend lezen)
  • het werktempo
  • het begrip van sociale verhoudingen

Begeleiding bij NLD

In onze begeleiding houden wij rekening met NLD door in te spelen op de verbale leervoorkeur van het kind. De aanpak is samen te vatten als ‘eerst het praatje, dan het plaatje.’ Bij het aanbieden van nieuwe lesstof geven wij in eerste instantie verbale instructie wegens de auditief sterke opmerkzaamheid van het kind. Vervolgens laten wij de leerling de lesstof zelf verwoorden. Daarna wordt de koppeling met de visuele informatie gemaakt, waarbij een verbale toelichting wordt geven. Tot slot gaan wij over op het handelingsdeel: voordoen en nadoen.

Naast het inspelen op de verbale leervoorkeur, kunnen wij ook oefeningen bieden die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van de minder sterke performale vaardigheden van het kind. U kunt hierbij denken aan visueel-ruimtelijke oefeningen zoals puzzels, doolhoven, zoek-de-verschillen, plattegrond/aanzichten koppelen aan blokkenbouwsels, figuren natekenen of in spiegelbeeld zetten, etc. Ook ondersteunen wij leerlingen die wegens NLD moeite hebben met het plannen en organiseren van hun (huis)werk.

Heeft u interesse in onze begeleiding voor kinderen met NLD? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn