Begeleiding bij Dyslexie

Wat is dyslexie?

Heeft uw kind moeite met lezen en spellen? Blijven de problemen bestaan ondanks extra hulp op school? Dan is er mogelijk sprake van dyslexie. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een probleem met het leren lezen en/of spellen. Volgens de gangbare opvattingen is dyslexie een probleem met de fonologie (klankverwerking). Dyslectische kinderen hebben meer moeite de koppeling tussen klanken en letters aan te leren en hun klankbewustzijn is minder goed ontwikkeld. Hierdoor worden de lees- en/of spellingvaardigheden onvoldoende geautomatiseerd.

Dyslexie wordt gekenmerkt door de hardnekkigheid waarmee de problemen optreden en gaat dan ook niet over, maar een kind met dyslexie kan door gerichte behandeling wel beter leren lezen en spellen. Het lezen en/of spellen zal in de meeste gevallen niet zo geautomatiseerd en ‘vanzelf’ verlopen als bij niet-dyslectische mensen, maar door het gericht verbeteren van de fonologische vaardigheden, het versterken van het woordbeeld en het aanleren van expliciete spellingstrategieën kan een dyslectisch kind toch een functioneel lees- en spellingniveau bereiken.

De gevolgen van dyslexie kunnen groot zijn: zitten blijven, onderpresteren of vervolgonderwijs op een niveau dat niet bij de aanleg past. Ook vermoeidheid, frustratie, faalangst, concentratieproblemen en motivatieproblemen komen veel voor bij dyslectische kinderen.

Voor wie?

Alle kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld, of bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door ons worden begeleid, ongeacht de ernst van de dyslexie. Kinderen die elders een (vergoede) dyslexiebehandeling hebben doorlopen en geen recht meer hebben op de vergoede behandeling, kunnen ook bij ons terecht. De begeleiding zal er dan op gericht zijn om de verworven lees- en spellingvaardigheden te onderhouden en verder uit te bouwen. Dyslexie is te herkennen aan één of meer van de volgende kenmerken:

  • Moeite met lezen
  • Een radende leesstrategie
  • Geen plezier in lezen, uw kind gaat niet uit zichzelf een boek lezen
  • Veel basale spelfouten (bijvoorbeeld met de klanken /eu/ /ui/ /uu/)
  • Moeite met het automatiseren van de rekentafels
  • Moeite met rijtjeskennis (dagen van de week, maanden van het jaar)
  • Moeite met algemene oriëntatie (gevoel voor tijd en plaats)
  • Slecht verzorgd handschrift
  • Dyslexie is bekend in de familie

Als u een vermoeden van dyslexie heeft bij uw kind, kunt u altijd een vrijblijvend intakegesprek inplannen.

Bij sommige kinderen is het effect van dyslexie niet direct zichtbaar aan de oppervlakte. Zij kunnen dankzij bijvoorbeeld een hoge intelligentie nog redelijke lees- en spellingresultaten behalen op school, waardoor zij niet opgemerkt worden. Dit betekent echter niet dat dit kind niet dyslectisch is en geen lees- en spellingproblemen ervaart. Het lezen verloopt niet geautomatiseerd en kost veel energie. Deze kinderen zijn dan ook vaak vermoeid op school. Vaak worden de problemen pas opgemerkt tijdens de middelbare schoolperiode, als de hoeveelheid tekst die verwerkt moet worden te groot wordt om te kunnen compenseren. We noemen dit verborgen dyslexie. Na onderzoek en bewezen hardnekkigheid kunnen ook deze kinderen een dyslexieverklaring krijgen en behandeling krijgen.

Werkwijze

Wij werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 (2013). Wij gaan met een dyslexiebehandeling van start als onderzoek doet vermoeden dat er sprake is van dyslexie. De dyslexiebehandeling is gericht op het zo snel mogelijk bereiken van ten minste een functioneel niveau van lezen en spellen. De behandeling wordt afgestemd op de sterke en zwakke kanten van de leerling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige emotionele of sociale gevolgen van dyslexie.

Een begeleidingstraject begint met een intakegesprek, waarbij wij de problematiek in kaart brengen en het schooldossier onderzoeken. De duur van een behandelingstraject hangt af van de ernst van de problemen. Een dyslexiebehandeling vindt één keer per week plaats. Een sessie duurt één uur, waarvan 50 minuten les en 10 minuten voor overdracht naar ouders. Na een periode van drie maanden ontvangen de ouders of verzorgers een schriftelijk evaluatieverslag.

Om een optimaal resultaat te kunnen bereiken, is een goede samenwerking tussen het kind, de ouders en de begeleider noodzakelijk. Met toestemming van ouders/verzorgers hebben wij overleg met school om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken. Daarnaast is het belangrijk dat thuis ook regelmatig geoefend wordt.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor de behandeling van dyslexie? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op.

Direct aanmelden

 

Keurmerk NKD 17120

Praktijk La Croix is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Het aansluitnummer van onze praktijk is: 17120.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn